Czcionka: Czcionka domyślna Zwiększenie czcionki | Kontrast: Włączenie Kontrastu Wyłączenie Kontrastu
Logo

 O PROJEKCIE

Projekt „W drodze do samodzielności” realizowany jest przez Gminę Miasta Radomia, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej z siedzibą w Radomiu przy ul. Jana Kilińskiego 30, 26 – 600 Radom.

Realizowany Projekt „W drodze do samodzielności” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych RPO  WM na lata 2014-2020

Termin realizacji projektu:
od 01 kwietnia 2017 roku do 30 marca 2019 roku

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa do III 2019 sytuacji społecznej 30 osób niesamodzielnych z zaburzeniami psychicznymi (8 kobiet, 22 mężczyzn) przeżywających trudności w samodzielnym funkcjonowaniu w otwartym środowisku. Wsparciem objęci zostaną opiekunowie faktyczni (15 kobiet, 5 mężczyzn). Projekt będzie sprzyjał deinstytucjonalizacji poprzez zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług w lokalnej społeczności, a także zapewni ochronę przed wykluczeniem społecznym grupy docelowej. W Projekcie przewiduje się działania w 30 mieszkaniach wspieranych na terenie miasta Radomia, w których będą świadczone usługi zgodnie z definicję usług świadczonych w lokalnej społeczności. W mieszkaniach będą prowadzone treningi przez 6 terapeutów zmierzające do częściowej lub całkowitej samodzielności grupy docelowej docelowej. Będzie zatrudnionych 3 pracowników socjalnych, w mieszkaniach wspieranych zostaną podjęte działania poprawiające bezpieczeństwo poprzez zakup odpowiednich artykułów. W celu deinstytucjonalizacji osób z zaburzeniami psychicznymi zostanie utworzony zespół interwencji kryzysowej reagujący w nagłych załamaniach osób chorujących psychicznie i ich opiekunów faktycznych. W Projekcie będą realizowane działanie wspierające opiekunów faktycznych. Dla tej grupy zostanie zorganizowane szkolenie mające na celu poprawę wiedzy nt. sprawowania opieki nad osobą niesamodzielną oraz wymianę doświadczeń i poznanie dobrych praktyk. Dla opiekunów faktycznych przewidziano specjalistyczne poradnictwo (psycholog, psychiatra, prawnik). W ramach Projektu będzie zatrudnionych 2 asystentów osób. chorych z minimum rocznym doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnymi., których zadaniem będzie umożliwienie opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego. Okres realizacji projektu IV.2017-III.2019. Działania zaplanowane w projekcie spełniają zasadę dodatkowości wsparcia EFS. Projekt będzie realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszaniem „ Wzajemna Pomoc”.

Biuro Projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

W Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Żeromskiego 53 pok. 177,  26-600 Radom
tel. 48 36 20 840 Fax. 48 36 20 946
e-mail: wdrodzedosamodzielnosci@umradom.pl


Beneficjent


Logo Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Przydatne linki


Logo Serce Mazowsza.

Logo WZAJEMNA POMOC.